Skip to content Skip to footer
lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa iMAXHITECH và LEGRAND:

Imaxhitech ký kết tập đoàn Pháp

Imaxhitech ký kết hợp tác chiến lược, tích hợp và phân phối các sản phẩm Legrand lên nền tảng công ty từ ngày 15/4. Hoạt động ký kết nằm trong chiến lược hoàn thiện nền tảng số Imaxtek IoT Platform.

Công ty TNHH Công Nghệ Cao iMAXHITECH

Công ty con trực thuộc Yootek Holdings.

Liên hệ

Ứng dụng

Kết nối với Yoolife

Copyright © 2021 Yootek Holdings All Right Reserved